`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Had I known the answer, I_______her.

Choose the best answer to complete the following sentences.

Câu 195549: Had I known the answer, I_______her.

A. would have told

B. would tell

C. will tell   

D. wouldn’t tell

Câu hỏi : 195549
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  Cấu trúc đảo ngữ câu điều kiện loại 3:

  Had + S + (not) P2/Ved, S + Would have + P2/Ved

  Dịch câu: Nếu tôi biết câu trả lời, tôi đã nói cho cô ấy rồi.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com