Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

                into Peter, tell him to call me.

Choose the best answer to complete the following sentences.

Câu 195551:                 into Peter, tell him to call me.

A. If you ran    

B. Unless  you run

C. Should you run     

D. Were you run

Câu hỏi : 195551
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Cấu trúc đảo ngữ câu điều kiện loại 1 muốn diễn tả hậu quả tất yếu của điều kiện đặt ra theo quy luật hoặc thói quen:

  Should + V-inf., simple future.

  Dịch câu: Nếu bạn tình cờ gặp Peter, bảo anh ấy gọi cho tôi.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com