Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

She was too shy. Otherwise, she _____ many more friends.

Choose the best answer to complete the following sentences.

Câu 195743: She was too shy. Otherwise, she _____ many more friends.

A. will make 

B. can make  

C. would have made        

D. should have made

Câu hỏi : 195743
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  “Otherwise”: nếu không . “Otherwise” dùng để thay thế cho “If + not” trong mệnh đề phụ. câu này diễn tả một hành động không xảy ra trong quá khứ, do đó ta sử dụng câu điều kiện loại 3, đáp án là C

  Dịch câu: Cậu ấy quá ngại ngùng. Nếu không cậu ấy đã có thể làm quen nhiều bạn hơn.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com