`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Without the life-jackets, most passengers _____ drowned in that accident.

Choose the best answer to complete the following sentences.

Câu 195744: Without the life-jackets, most passengers _____ drowned in that accident.

A. would have been 

B. would be 

C. had been    

D. were

Câu hỏi : 195744
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  “Without”: không có = “if…not”

  Without + N/Nphr: nếu không có…

  câu này diễn tả một hành động không xảy ra trong quá khứ, do đó ta sử dụng câu điều kiện loại 3, đáp án là A

  dịch câu: Nếu không có phao cứu sinh, hầu hết hành khách đã có thể bị chết đuối trong tai nạn đó

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com