Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

My mother is very busy with her work at the office. She still takes good care of us.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Câu 197112: My mother is very busy with her work at the office. She still takes good care of us.

A. In spite of being very busy with her work at the office, my mother takes good care of us.

B. Because my mother is very busy with her work at the office, she takes good care of us.

C. My mother is so busy with her work at the office that she cannot take good care of us.

D. My mother is too busy with her work at the office to take good care of us.

Câu hỏi : 197112
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch: Mẹ tôi rất bận rộn với công việc của mình tại văn phòng. Bà ấy vẫn chăm sóc tốt cho chúng tôi.

  A.Mặc dù rất bận rộn với công việc của mình tại văn phòng, mẹ tôi chăm sóc tốt cho chúng tôi.

  B. Bởi vì mẹ tôi rất bận rộn với công việc của mình tại văn phòng, mẹ tôi chăm sóc tốt cho chúng tôi.

  C. Mẹ tôi quá bận rộn với công việc của mình tại văn phòng đến nỗi mà mẹ tôi không thể chăm sóc tốt cho chúng tôi.

  D. Mẹ tôi quá bận rộn với công việc của mình tại văn phòng để chăm sóc tốt cho chúng tôi.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com