Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

He didn’t use to ____ in the library.

Choose the best answer to complete these following sentences.

Câu 203239: He didn’t use to ____ in the library.

A. work

B. working

C. to work 

D. worked

Câu hỏi : 203239
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  Cấu trúc: didn’t use to + Vo

  Tạm dịch: Anh ấy chưa từng làm việc ở thư viện.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com