`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

_________it was so cold, he went out without an overcoat.

Choose the best answer from the four options given (marked A, B,C, or D) to complete each sentence.

Câu 208353: _________it was so cold, he went out without an overcoat.

A. Although  

B. Since   

C. If  

D. Because

Câu hỏi : 208353
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A: mặc dù

  B: vì

  C:  nếu

  D: Bởi vì

  Dịch câu: Mặc dù trời lạnh, anh ấy vẫn  đi ra ngoài mà không mang áo khoác.

  ð  Chọn A 

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com