Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

The United States has a _________ of around 250 million.

Choose A, B, C or D to complete the following sentences

Câu 210080: The United States has a _________ of around 250 million.

A. population 

B. separation 

C. addition 

D. introduction

Câu hỏi : 210080
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. population : dân số

  B. separation : sự tách ra

  C. addition : sự thêm vào

  D. introduction : sự giới thiệu

  Tạm dịch : Hoa Kỳ có dân số khoảng 250 triệu người.

  => Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com