Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

He thinks that __________ on the Internet is a waste of time.

Choose the word that best completes each of these sentences

Câu 210275: He thinks that __________ on the Internet is a waste of time.

A. chat                                       

B. chatting                 

C. chatter                   

D. to chat

Câu hỏi : 210275

Phương pháp giải:

to V / V_ing

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta thêm –ing vào động từ để làm chủ ngữ vì câu đã có động từ chính là “ is” ( a waste of time)

  Tạm dịch : Anh  nghĩ rằng tán gẫu trên mạng thì tốn thời gian.

  => Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com