`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dạng bài Điền từ vào câu lớp 12

It will just be a waste of time and money if you just go shopping and buy things you  _________ .

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions 

Câu 21246: It will just be a waste of time and money if you just go shopping and buy things you  _________ .

A. really want

B. never use

C. desperately need

D. can use

Câu hỏi : 21246
  • Đáp án : B
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com