Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mum and dad can  not be critical _____ each _____.

Choose the correct  answer to each of the following question.

Câu 230655: Mum and dad can  not be critical _____ each _____.

A. of/ other   

B. on/ another     

C.  in/ other  

D. at/ another

Câu hỏi : 230655

Phương pháp giải:

Từ vựng

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  (be) critical of…: chỉ trích…

  each other: nhau, lần nhau.

  Tạm dịch: Bố mẹ không được chỉ trích lần nhau.

  Đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com