Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

The mother told her son _______ so impolitely.

Choose A, B, C, or D that best completes each unfinished sentence.

Câu 234146: The mother told her son _______ so impolitely.

A. not behave 

B. not to behave

C. not behaving  

D. did not behave

Câu hỏi : 234146

Phương pháp giải:

Kiến thức: cấu trúc đi với “tell”

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  To tell sb (not) to do sth: bảo ai (không) làm gì

  Tạm dịch: Người mẹ nói với con trai của mình không được cư xử bất lịch sử như thế

  Đáp án: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com