`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

To protect her delicate hands, Fran will not rake the yard, do the dishes, or __________.

Choose the best answer to each of the following question.

Câu 241920: To protect her delicate hands, Fran will not rake the yard, do the dishes, or __________.

A. refuses to scrub the bathtub

B. won't scrub the bathtub

C. scrub the bathtub

Câu hỏi : 241920

Phương pháp giải:

Kiến thức: cấu trúc song hành

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích: Ở đây cụm từ cần điền phải có cấu trúc ngữ pháp giống hai cụm từ “rake the yard” và “do the dishes”.

  Tạm dịch: Để bảo vệ bàn tay xinh xắnn của mình, Fran sẽ không cào sân, làm các món ăn, hoặc chà bồn tắm.

  Đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com