Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest 

Câu 242681:

A. appeal      

B. teapot    

C.  reason   

D. peasant

Câu hỏi : 242681

Phương pháp giải:

Cách phát âm “ea”

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  appeal /ə'pi:l/

  teapot /'ti:pɔt/

  reason /'ri:zn/

  peasant /'pezənt/

  Đáp án D có phần gạch chân đọc là /e/, các đáp án còn lại đọc là /i:/

  Đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com