Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

David isn’t contented with his present position.

Choose the option A, B, C or D that best suits the meaning of the italicised word(s) 

Câu 242686: David isn’t contented with his present position.

A. disappointed with  

B. satisfied with 

C. interested in              D

D. excited about

Câu hỏi : 242686

Phương pháp giải:

Từ đông nghĩa

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  contented  with: bằng lòng với …

  disappointed with: thất vọng với …

  satisfied with: hài lòng với …

  interested in: thích thú về …

  excited about: thích thú với…

  => contented  with = satisfied with

  Tạm dịch: David không bằng lòng với vị trí hiện tại của mình.

  Đáp án: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com