Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

He turned out the light ________ waste electricity.

Choose the best answer for the following sentences:

Câu 245797: He turned out the light ________ waste electricity.

A. not   

B. for not    

C. so that not

D. in order not to

Câu hỏi : 245797

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cụm từ chỉ mục đích

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Ta có cụm từ chỉ mục đích với “in order to”

  Khẳng định: S + V + in order to + V1 …

  Phủ định: S + V + in order not to + V1 …

  Các đáp án A, B, C đều không phải là cụm từ/mệnh đề chỉ mục đích chính xác.

  Tạm dịch: Anh ấy tắt đèn để tránh lãng phí điện.

  Đáp án:D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com