Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Pick out the word whose main stress  is different from the rest.

Câu 275713:

A. responsibility

B. independent  

C. university 

D. creativity

Câu hỏi : 275713

Phương pháp giải:

Kiến thức: Trọng âm từ có 4 âm tiết trở lên 

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  responsibility /rɪˌspɒnsəˈbɪləti/                                   

  university /ˌjuːnɪˈvɜːsəti/

  independent /ˌɪndɪˈpendənt/                                      

  creativity /ˌkriːeɪˈtɪvəti/

  Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 4, còn lại là thứ 3

  Đáp án:A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com