Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Câu 277180:

A. express                   

B. exciting                   

C. expensive               

D. exhibition

Câu hỏi : 277180
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  express /ɪkˈspres/        

  exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/                   

  expensive /ɪkˈspensɪv/            

  exhibition /ˌeksɪˈbɪʃn/

  Phần gạch chân câu D phát âm là /eks/ còn lại là /ɪks/

  => đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com