`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Two friends are talking about the university entrance examination. Peter: “ My parents gave me no choice but to study business.” Danny: “________.”

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.

Câu 279859: Two friends are talking about the university entrance examination. Peter: “ My parents gave me no choice but to study business.” Danny: “________.”

A. Well, so be it.      

B.  Of course not.     

C. Oh, by all means.              

D. No, I can’t get it.

Câu hỏi : 279859
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch: Hai người bạn đang nói về kỳ thi tuyển sinh đại học.Peter: "Cha mẹ tôi không cho tôi lựa chọn ngoài việc học kinh doanh."

  Danny: "________".

  A. Ừm,  cứ như vậy đi.                                              

  B. Tất nhiên không.

  C. Oh, bằng mọi cách.                                                           

  D. Không, tôi không thể hiểu nó.

  Đáp án:A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com