`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tom and Josh are discussing their summer vacation plan. Tom: “ _______.” Josh: “I don’t think that’s a good idea because it will be costly and strenuous.”

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.

Câu 279861: Tom and Josh are discussing their summer vacation plan. Tom: “ _______.” Josh: “I don’t think that’s a good idea because it will be costly and strenuous.”

A. Is it wise to climb Mount Everest when we are in India this summer?

B. What if weclimb Mount Everest when we are in India this summer?

C. How come will we climb Mount Everest when we are in India this summer?

D. Why don’t we climb Mount Everest when we are in India this summer?

Câu hỏi : 279861
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch: Tom và Josh đang thảo luận kế hoạch nghỉ hè của họ.

  Tom: "_______."

  Josh: "Tôi không nghĩ rằng đó là một ý tưởng hay bởi vì nó sẽ tốn kém và vất vả."

  A. Có khôn ngoan không khi leo lên Mount Everest khi chúng ta ở Ấn Độ vào mùa hè này?

  B. Nếu như chúng ta leo lên Mount Everest khi chúng ta ở Ấn Độ vào mùa hè này thì sao?

  C. Tại sao chúng ta sẽ leo Mount Everest khi chúng ta ở Ấn Độ mùa hè này?

  D. Tại sao chúng ta không leo lên Mount Everest khi chúng ta ở Ấn Độ vào mùa hè này?

  Đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com