`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Peter: “Don’t fail to send your parents my regards.”          Susan: “_____.”

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.

Câu 279864: Peter: “Don’t fail to send your parents my regards.”          Susan: “_____.”

A. You’re welcome.                

B. Thanks, I will.    

C. Good ideas, thanks                 

D.  It’s my pleasure.

Câu hỏi : 279864
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch: Peter: “Đừng quên gửi lời chào của tôi đến bố mẹ bạn”

                     Susan: “_____.”

  A. Không có gì.                                                         

  B. Cảm ơn, tôi sẽ làm vậy.     

  C. Ý hay đấy, cảm ơn                                                

  D. Đó là niềm vinh hạnh của tôi.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com