`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Two high school students, Jane and John, are talking about their plan after graduation.                                     Jane: “_______.” John: As far as I’m concerned, there’s no doubt about it.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.

Câu 279866: Two high school students, Jane and John, are talking about their plan after graduation.                                     Jane: “_______.” John: As far as I’m concerned, there’s no doubt about it.

A. Taking a gap year should be among the best choices for us, don’t you think?

B. Let's take a gap year and see how things go!

C. What do you think about taking a gap year before university?

D. How come you decided to take a gap year before university!

Câu hỏi : 279866
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch: Hai học sinh trung học, Jane và John, đang nói về kế hoạch của họ sau khi tốt nghiệp.

  Jane: "_______."

  John: Theo tôi biết, không có nghi ngờ gì về điều đó.

  A. Nghỉ một năm là một trong những lựa chọn tốt nhất cho chúng ta, bạn có nghĩ vậy không?

  B. Chúng ta hãy nghỉ một năm và xem mọi thứ sẽ ra sao!

  C. Bạn nghĩ gì về nghỉ một năm trước đại học?

  D. Sao bạn lại quyết định nghỉ một năm trước đại học thế!

  Đáp án:A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com