`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Interviewer: "What sort of job are you looking for?" - Curtis: "_______."

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.

Câu 279872: Interviewer: "What sort of job are you looking for?" - Curtis: "_______."

A. No, I don't think so. I'd really prefer something outdoors.

B.  Oh, for me the most important is job satisfaction and I can have some work experience.

C. As a student, the most interesting thing about the job is working with people.

D. Well, I'm still in school, so I want something either in the evening or on the weekend.

Câu hỏi : 279872
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch: Người phỏng vấn: "Bạn đang tìm kiếm loại công việc gì?" - Curtis: "_______."

  A. Không, tôi không nghĩ vậy. Tôi thực sự thích thứ gì đó ngoài trời.

  B. Ồ, đối với tôi, điều quan trọng nhất là sự hài lòng công việc và tôi có thể có một số kinh nghiệm làm việc.

  C. Là một sinh viên, điều thú vị nhất về công việc là làm việc với mọi người.

  D. Ừm, tôi vẫn đang đi học, vì vậy tôi muốn làm cái gì đó vào buổi tối hoặc cuối tuần.

  Đáp án:D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com