Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Students are expected to always adhere to school regulations.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Câu 280742: Students are expected to always adhere to school regulations.

A. question                    

B. violate                      

C. disregard                  

D. follow

Câu hỏi : 280742
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích: adhere to: tuân theo, tuân thủ

  question: hỏi, chất vấn                                                           

  violate: vi phạm, trái với        

  disregard: không quan tâm đến, coi thường                          

  follow: làm theo, nghe theo

  => adhere to = follow

  Tạm dịch: Học sinh được yêu cầu phải tuân theo các quy định của nhà trường.

  Đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com