Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

There is some meat left__________ lunch.

Choose the best answer (A, B, C or D).

Câu 285433: There is some meat left__________ lunch.

A. with    

B. from  

C. in  

D. at

Câu hỏi : 285433

Phương pháp giải:

Kiến thức: Giới từ

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  with (prep): với, cùng với

  from (prep): từ

  in (prep): trong

  at (prep): tại, ở

  Tạm dịch: Có một ít thịt còn thừa lại từ bữa trưa.

  Đáp án:B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com