Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Embracing new technologies will help the country to develop more quickly.

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word or phrase that is OPPOSITE meaning to the underlined part in each of the following questions.

Câu 288008: Embracing new technologies will help the country to develop more quickly.

A. rejecting                 

B. obscuring                            

C. disobeying                          

D. contradicting

Câu hỏi : 288008

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ trái nghĩa

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  embracing (v): chấp nhận, ủng hộ

  rejecting (v): từ chối

  obscuring (v): che khuất, làm mờ
  disobeying (v): làm trái luật, không vâng lời

  contradicting (v): đính chính, nói ngược lại

  => embracing  >< rejecting

  Tạm dịch: Chấp nhận ( Áp dụng) công nghệ mới sẽ giúp đất nước phát triển nhanh chóng hơn.

  Đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com