Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

She had only just put the phone down when her boss rang back.  

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Câu 291891: She had only just put the phone down when her boss rang back.  

A. Hardly had she put the phone down when her boss rang back.

B. No sooner had she put the phone down when her boss rang back.

C. Hardly did she put the phone down when her boss rang back.

D. Hardly she had put the phone down when her boss rang back.

Câu hỏi : 291891

Phương pháp giải:

Kiến thức: Thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Cấu trúc: Hardly + had + S + Ved/ V3 when S + Ved/ V2 (Ngay khi... thì...)

  Tạm dịch: Cô ấy vừa mới bỏ máy xuống thì sếp cô ấy gọi lại.

  A. Ngay khi cô ấy vừa đặt điện thoại xuống thì sếp cô ấy gọi lại.

  B. Sai cấu trúc: No sooner… than…

  C. Sai cấu trúc: Hardly had + S + Ved/ V3…

  D. Sai cấu trúc: Hardly had + S + Ved/ V3…

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com