Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

“If I were you, I wouldn’t take the course.” She said to Bell.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Câu 291908: “If I were you, I wouldn’t take the course.” She said to Bell.

A. She asked Bell not to take the course.           

B. She warned Bell against taking the course.

C.  She insisted on Bell’s taking the course.        

D.  She advised Bell to take the course.

Câu hỏi : 291908

Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu gián tiếp

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  to ask somebody to do something: yêu cầu ai làm gì

  to warn somebody against Ving: cảnh báo ai điều gì

  to insist on Ving: khăng khăng làm gì

  to advise somebody to do something: khuyên bảo ai làm gì

  Tạm dịch: "Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không tham gia khóa học." cô ấy nói với Bell.

  A. Cô ấy bảo Bell không nên tham gia khóa học.

  B. Cô ấy cảnh báo Bell không tham gia khóa học. => sai nghĩa

  C. Cô ấy nài nỉ Bell tham gia khóa học. => sai nghĩa

  D. Cô ấy khuyên Bell tham gia khóa học.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com