Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

The sign warns people ______ the dangers of swimming in this river.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Câu 297695: The sign warns people ______ the dangers of swimming in this river.

A. about

B. from

C. with                        

D. to

Câu hỏi : 297695

Phương pháp giải:

Kiến thức: Giới từ

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Cụm từ: warn (somebody) about/against somebody/something: cảnh báo ai về việc gì

  Tạm dịch: Biển báo này cảnh báo mọi người về sự nguy hiểm khi bơi trong dòng sông này.

  CHỌN A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com