Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Once ______ in large quantities, these products will be more affordably priced.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Câu 297697: Once ______ in large quantities, these products will be more affordably priced.

A. are produced          

B. having produced 

C. produced                

D. producing

Câu hỏi : 297697

Phương pháp giải:

Kiến thức: Rút gọn hai mệnh đề cùng chủ ngữ

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Khi hai mệnh đề cùng một chủ ngữ, ta có thể rút gọn một mệnh đề mang nghĩa bị động về dạng Ved/ V3.

  Tạm dịch: Khi được sản xuất số lượng lớn, những sản phẩm này sẽ có giá hợp lý hơn.

  CHỌN C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com