`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

(29) 

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 25 to 29.

Advances in mobile technology and social networking websites mean we spend more time online than ever before. If Facebook were a country, it would be the third largest in the world by population (The Economist, 2010). It is (25) ______ not surprising that so many psychologists, sociologists, and others are eager to give their thoughts on how this is impacting negatively on our society. The biggest criticism levelled at social networking is that young people are losing their offline friends to online friends (26) ______ are unable to provide the same deep connection and emotional support. However, a lot of research shows these criticisms are generally (27) ______. Allen et al. (2010) discovered that it is socially adjusted adolescents who are more likely to have a networking profile than those who are not. One study by the Pew Internet and American Life Project (2009) found that people are not (28) ______ offline friends with online companions but are using them to support their offline relationships. The study also found that social networks allow us to have discussions with a much more diverse set of people than in the real world, so we share knowledge with people from a wide (29) ______ of backgrounds.

(Adapted from ''Skillful Reading & Writing 4''by Mike Boyle and Lindsay Warwick)

Câu 297719: (29) 

A. vary                                    

B. variety                     

C. various                     

D. variously

Câu hỏi : 297719

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ loại

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  A. vary (v): biến đổi

  B. variety (n): trạng thái khác nhau

  C. various (a): khác nhau

  D. variously (adv): một cách khác biệt

  Trước từ cần điền là một tính từ “wide”, nên cần danh từ sau đó.

  The study also found that social networks allow us to have discussions with a much more diverse set of people than in the real world, so we share knowledge with people from a wide (29) variety of backgrounds

  Tạm dịch: Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng các mạng xã hội cho phép chúng ta thảo luận với một nhóm người đa dạng hơn nhiều so với trong thế giới thực, vì vậy chúng tôi chia sẻ kiến thức với mọi người từ một nền tảng rộng lớn khác nhau.

  CHỌN B

  Chú ý:

  Dịch bài đọc:

  Những tiến bộ trong công nghệ moblie và các trang web mạng xã hội có nghĩa là chúng ta dành nhiều thời gian cho việc online hơn bao giờ hết. Nếu Facebook là một quốc gia, nó sẽ là quốc gia lớn thứ ba trên thế giới theo dân số (The Economist, 2010). Vì vậy không ngạc nhiên khi có rất nhiều nhà tâm lý học, các nhà xã hội học và những người khác đang háo hức đưa ra những suy nghĩ của họ về vấn đề điều này tác động tiêu cực đến xã hội của chúng ta như thế nào.

  Những phê bình lớn nhất ở mạng xã hội là những người trẻ tuổi đang mất đi bạn bè ngoại tuyến thay thế bằng bạn bè trực tuyến những người không thể giúp đỡ sâu hơn và hỗ trợ tinh thần. Tuy nhiên, rất nhiều nghiên cứu cho thấy những lời chỉ trích này nói chung là không có căn cứ. Allen et al. (2010) phát hiện ra rằng đó là những thanh thiếu niên xã hội, những người có nhiều khả năng có hồ sơ mạng hơn so với những người không có. Một nghiên cứu của Pew Internet và American Life Dự án (2009) thấy rằng mọi người không thay thế bạn bè bên ngoài với bạn trực tuyến nhưng đang sử dụng chúng để hỗ trợ các mối quan hệ bên ngoài của họ. Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng các mạng xã hội cho phép chúng ta thảo luận với một nhóm người đa dạng hơn nhiều so với trong thế giới thực, vì vậy chúng tôi chia sẻ kiến thức với mọi người từ một nền tảng rộng lớn khác nhau.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com