Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

There are a number of updated entrances in the latest edition of the encyclopedia.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Câu 297747: There are a number of updated entrances in the latest edition of the encyclopedia.

A. are 

B. entrances 

C. the 

D. of 

Câu hỏi : 297747

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  entrance (n): lối vào

  entry (n): thông tin được viết

  entrances => entries

  Tạm dịch: Có nhiều thông tin được cập nhật trong phiên bản từ điển bách khoa mới nhất.

  CHỌN B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com