Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mike became a father. He felt a strong sense of responsibility towards his parents.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Câu 297758: Mike became a father. He felt a strong sense of responsibility towards his parents.

A. Were Mike to become a father himself, he would feel a strong sense of responsibility towards his parents.

B. Only after Mike had become a father himself did he feel a strong sense of responsibility towards his parents. 

C. Had Mike become a father himself, he would have felt a strong sense of responsibility towards his parents. 

D. Not until he felt a strong sense of responsibility towards his parents did Mike become a father himself.

Câu hỏi : 297758

Phương pháp giải:

Kiến thức: Thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Thì quá khứ hoàn thành ( had Ved/ V3) diễn tả hành động đã xảy ra và hoàn thành trước hành động khác trong quá khứ ( Ved/ V2)

  Cấu trúc: Only after + had + S + Ved/ V3 did + S + V (Chỉ sau khi... thì...)

  Tạm dịch: Mike đã trở thành bố. Anh ấy ý thức mạnh mẽ tinh thân trách nhiệm mạnh mẽ với bố mẹ mình.

  = Chỉ sau khi Mike đã trở thành bố thì anh ấy ý thức mạnh mẽ tinh thân trách nhiệm mạnh mẽ với bố mẹ mình.

  CHỌN B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com