Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

What I like best of him is his ______      .

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Câu 300069: What I like best of him is his ______      .

A. dependence

B. dependable

C. independence

D. dependency

Câu hỏi : 300069

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng, từ loại

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  dependence (n): sự phụ thuộc

  dependable (a): có thể tin cậy được

  independence (n): sự độc lập

  dependency (n): nước phụ thuộc

  Vị trí này ta cần một danh từ, vì phía trước có tính từ sở hữu “his”

  Về nghĩa, danh từ independence là phù hợp nhất

  Tạm dịch: Điều tôi thích nhất ở anh ấy là sự độc lập

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com