`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 \(\,\left( {2002 - 79 + 15} \right) - \left( { - 79 + 15} \right)\)

Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể).

Câu 300742:  \(\,\left( {2002 - 79 + 15} \right) - \left( { - 79 + 15} \right)\)

A. \(2002\)

B. \(2003\)

C. \(2004\)

D. \(2005\)

Câu hỏi : 300742

Phương pháp giải:

 Áp dụng quy tắc phá ngoặc:


- Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "-" đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu "+" thành dấu "-" và dấu "-" thành dấu "+".


- Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "+" đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\,\left( {2002 - 79 + 15} \right) - \left( { - 79 + 15} \right)\\ = 2002 - 79 + 15 + 79 - 15\\ = 2002 + \left( { - 79 + 79} \right) + \left( {15 - 15} \right)\\ = 2002 + 0 + 0\\ = 2002\end{array}\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com