`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(\,2x - \left( {3 + x} \right) = 5 - 7\)

Tìm số nguyên \(x\)  biết:

Câu 300758: \(\,2x - \left( {3 + x} \right) = 5 - 7\)

A. \(x=1\)

B. \(x=-1\)

C. \(x=3\)

D. \(x=-3\)

Câu hỏi : 300758

Phương pháp giải:

Giải bài toán ngược để tìm x.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\,2x - \left( {3 + x} \right) = 5 - 7\\\,\,\,\,\,\,2x - \,3 - x\,\,\,\,\, =  - 2\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\, = \,\, - 2 + 3\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\, = 1\end{array}\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com