Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Diện tích một mặt là : \(144c{m^2}\)

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có:

Câu 301413: Diện tích một mặt là : \(144c{m^2}\)

A. Sxq: \(576c{m^2}\);  Stp: \(864c{m^2}\)

B. Sxq: \(864c{m^2}\);  Stp: \(576c{m^2}\)

C. Sxq: \(846c{m^2}\);  Stp: \(576c{m^2}\)

D. Sxq: \(864c{m^2}\);  Stp: \(567c{m^2}\)

Câu hỏi : 301413

Phương pháp giải:

*Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4.


 \({S_{xq}} = a \times a \times 4\)


*Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6.


\(Stp = a \times a \times 6\) 


 

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Diện tích xung quanh: \(144 \times 4 = 576\left( {c{m^2}} \right)\)

  Diện tích toàn phần: \(144 \times 6 = 864\left( {c{m^2}} \right)\)  

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com