`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mary is talking to her professor in his office. - Professor: “Congratulations on your award.” - Mary: “_______.”

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Câu 304278: Mary is talking to her professor in his office. - Professor: “Congratulations on your award.” - Mary: “_______.”

A. I like it that you understand. 

B. I do appreciate your supervision.

C. I can't agree more with yours. 

D. I feel so sorry for you, professor.

Câu hỏi : 304278

Phương pháp giải:

Kiến thức: Văn hoá giao tiếp

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch:

  Mary đang nói chuyện với giáo sư của mình trong văn phòng của ông.

  - Giáo sư: Chúc mừng giải thưởng của em.

  - Mary: _____.

  A. Em rất vui khi thầy hiểu.

  B. Em biết ơn sự giám sát của thầy.

  C. Em không thể đồng ý nhiều hơn với thầy.

  D. Em cảm thấy rất tiếc cho thầy, giáo sư.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com