`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

The manager regrets _______ that a lot of people will be made redundant by the company next year.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Câu 304604: The manager regrets _______ that a lot of people will be made redundant by the company next year.

A. announcing                   

B. having announced 

C. to announce                

D. to have announced

Câu hỏi : 304604

Phương pháp giải:

Từ vựng

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (to) regret + V.ing/having V.p.p: hối hận vì đã làm gì

  (to) regret + to V: tiếc phải làm gì

  Tạm dịch: Người quản lý rất tiếc phải thông báo rằng rất nhiều người sẽ bị công ty sa thải vào năm tới.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com