`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Did you manage                 the book you were looking for?

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Câu 304941: Did you manage                 the book you were looking for?

A. finding                    

B. to finding        

C. find                         

D. to find

Câu hỏi : 304941

Phương pháp giải:

Kiến thức: Dạng của động từ

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích: Ta có cấu trúc “manage to do sth”: thành công, làm được cái gì

   

  Tạm dịch: Bạn đã tìm thấy cuốn sách mà bạn đang tìm chưa?

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com