`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

The 26th Annual Meeting of the Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF) ______ in Hanoi, our beautiful and peaceful capital city, from January 18th  to 21st, 2018.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Câu 304943: The 26th Annual Meeting of the Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF) ______ in Hanoi, our beautiful and peaceful capital city, from January 18th  to 21st, 2018.

A. was held       

B.  is held             

C. is being held 

D. will be held

Câu hỏi : 304943

Phương pháp giải:

Kiến thức: Thì quá khứ đơn

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Thì quá khứ đơn diễn tả sự việc đã xảy ra tại một thời điểm được xác định trong quá khứ

  Cấu trúc bị động của thì quá khứ đơn: S + was/were + P2

  Tạm dịch: Cuộc họp thường niên lần thứ 26 của Diễn đàn Nghị viện Châu Á Thái Bình Dương (APPF) đã được tổ chức tại Hà Nội, thành phố thủ đô xinh đẹp và yên bình của chúng tôi, từ ngày 18 đến 21 tháng 1 năm 2018.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com