`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

The earthquake, and tsunami that followed, has killed over 1300 people, the majority of _____ were in the city of Palu in Central Sulawesi, Indonesia.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions.

Câu 307022: The earthquake, and tsunami that followed, has killed over 1300 people, the majority of _____ were in the city of Palu in Central Sulawesi, Indonesia.

A. which

B. them    

C. that  

D. whom

Câu hỏi : 307022

Phương pháp giải:

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Ta dùng mệnh đề quan hệ “whom” để thay thế cho danh từ chỉ người đóng vai trò là tân ngữ. Ở đây “whom” thay thế cho “people”

  Tạm dịch: Trận động đất và sóng thần xảy ra sau đó đã giết chết hơn 1300 người, phần lớn trong số họ ở thành phố Palu ở miền Trung Sulawesi, Indonesia.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com