`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

“Did you have ______ nice holiday?” - “Yes, it was ______ best holiday I have ever had.”

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

Câu 326726: “Did you have ______ nice holiday?” - “Yes, it was ______ best holiday I have ever had.”

A. a - the    

B. the - the   

C. the - a  

D. a - a

Câu hỏi : 326726

Phương pháp giải:

Kiến thức: Mạo từ

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  -  “nice holiday” trong câu hỏi chưa được xác định nên ta dùng “a”.

  - Cấu trúc so sánh nhất: the + tính từ ngắn-est/ most tính từ dài/ tính từ đặc biệt =>  dùng “the”

  Tạm dịch: “Bạn có kỳ nghỉ vui vẻ chứ?” – “Ừ, đó là kỳ nghỉ tuyệt nhất tôi từng có.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Lưu ý