Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sharon _______ to Italy twice before she ______ Rome for the first time.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Câu 332792: Sharon _______ to Italy twice before she ______ Rome for the first time.

A. went/ visited   

B.  was going/ visited

C. went/ had visited      

D. had gone/ visited

Câu hỏi : 332792

Phương pháp giải:

Kiến thức: Thì quá khứ hoàn thành

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thì quá khứ hoàn thành diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động diễn ra trong quá khứ.

  Dấu hiệu: before

  Cấu trúc: S + had + V.p.p + before + S + V.ed

  Hành động diễn ra trước chia ở thì quá khứ hoàn thành: had gone to Italy twice

  Hành động diễn ra sau chia ở thì quá khứ đơn: visited

  Tạm dịch: Sharon đã đến Ý hai lần trước khi cô ấy đến thăm Rome lần đầu tiên.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com