Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others.

Câu 334448:

A. weather                   

B. treasure                   

C. great                       

D. jealous

Câu hỏi : 334448

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “ea”

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. weather /ˈweðə(r)/             

  B. treasure /ˈtreʒə(r)/               

  C. great /ɡreɪt/            

  D. jealous /ˈdʒeləs/

  Phần gạch chân đáp án C phát âm là /eɪ/, còn lại là /e/.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com