Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(\,\frac{7}{{15}} + \frac{6}{5}\)                       

Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể) :

Câu 334983: \(\,\frac{7}{{15}} + \frac{6}{5}\)                       

A. \(\frac{7}{3}\)

B. \(\frac{5}{3}\)

C. \(\frac{-5}{3}\)

D. \(\frac{-7}{3}\)

Câu hỏi : 334983

Phương pháp giải:

Thực hiện cộng hai phân số khác mẫu, ta quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi cộng tử với tử và giữ nguyên mẫu.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\,\frac{7}{{15}} + \frac{6}{5} = \frac{{7}}{{15}} + \frac{{18}}{{15}} = \frac{{25}}{{15}} = \frac{5}{3}\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com