Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Listen! Mr. Jones _______ the piano. You _______ noise.

Choose the correct answer to each of the following questions.

Câu 335048: Listen! Mr. Jones _______ the piano. You _______ noise.

A. is playing/ should not make         

B. plays/ will not make

C. has played/ do not make               

D. played/ would not make

Câu hỏi : 335048
  • Đáp án : A
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com