Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm số nguyên \(x,\) biết \(\frac{{ - 1}}{3} < \frac{x}{9} < \frac{{ - 1}}{6}\)

Giải các bài toán sau: 

Câu 338013: Tìm số nguyên \(x,\) biết \(\frac{{ - 1}}{3} < \frac{x}{9} < \frac{{ - 1}}{6}\)

A. \(x =  3\).

B. \(x =  - 2\).

C. \(x =  - 4\).

D. \(x = 0\).

Câu hỏi : 338013

Phương pháp giải:

Quy đồng mẫu số của ba phân số \(\frac{{ - 1}}{3};\,\frac{x}{9};\,\frac{{ - 1}}{6}\) ta được một hệ thức mới có cùng mẫu số, từ đó, với \(x \in Z\) là điều kiện kết hợp để tìm ra x.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tìm số nguyên \(x,\) biết \(\frac{{ - 1}}{3} < \frac{x}{9} < \frac{{ - 1}}{6}\)

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}\frac{{ - 1}}{3} < \frac{x}{9} < \frac{{ - 1}}{6} \Leftrightarrow \frac{{ - 6}}{{18}} < \frac{{2x}}{{18}} < \frac{{ - 3}}{{18}}\\ \Rightarrow  - 6 < 2x <  - 3\\ \Rightarrow \,\,\,2x \in \left\{ { - 5; - 4} \right\}\\ \Rightarrow x \in \left\{ { - \frac{5}{2};\, - 2} \right\}\end{array}\)

  Vì \(x \in Z\) nên \(x =  - 2\)

  Vậy \(x =  - 2\).

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com