Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tập hợp \(A\)  gồm các số tự nhiên \(x\) sao cho \(8:x = 2.\)

Viết các tập hợp sau rồi tìm số phần tử của mỗi tập hợp đó:

Câu 340998: Tập hợp \(A\)  gồm các số tự nhiên \(x\) sao cho \(8:x = 2.\)

A. \(A = \left\{ 4 \right\}\,\,;\,\,1\) phần tử  

B. \(A = \left\{ {4;2} \right\}\,\,;\,\,2\) phần tử  

C. \(A = \left\{ 2 \right\}\,\,;\,\,1\) phần tử 

D. \(A = \left\{ 8 \right\}\,\,;\,\,1\) phần tử

Câu hỏi : 340998

Phương pháp giải:

+) Liệt kê các phần tử của tập hợp trong dấu ngoặc nhọn \(\left\{ {...} \right\},\) cách nhau bởi dấu chấm phẩy “\(;\)” (nếu có phần tử là số) hoặc dấu phẩy “\(,\)” . Mỗi phần tử được liệt kê một lần theo thứ tự tùy ý.


+) Hoặc chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử thuộc tập hợp.


+) Tập hợp các số tự nhiên từ \(a\) đến \(b\) mà hai số kế tiếp cách nhau \(d\) đơn vị có \(\left| {b - a} \right|:d + 1\) phần tử.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(8:x = 2\)

                 \(\begin{array}{l}x = 8:2\\x = 4\end{array}\)

  Vậy tập hợp \(A\) gồm có một phần tử và được viết là: \(A = \left\{ 4 \right\}.\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com