`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm số thứ \(1000\)  và số thứ  \(n\) của dãy số trên.

Cho dãy số \(7;\,\,12;\,\,17;\,\,22;\,\,27;\,\,\,.....\)

Câu 341004: Tìm số thứ \(1000\)  và số thứ  \(n\) của dãy số trên.

A. \({x_{1000}} = 4003\,\,;\,\,{x_n} = 4n + 3\)

B. \({x_{1000}} = 5002\,\,;\,\,{x_n} = 5n + 2\)

C. \({x_{1000}} = 3004\,\,;\,\,{x_n} = 3n + 4\)

D. \({x_{1000}} = 6001\,\,;\,\,{x_n} = 6n + 1\)

Câu hỏi : 341004

Phương pháp giải:

Dựa vào các số đã biết của dãy số, chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử đó rồi liệt kê các phần tử của tập hợp.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(7 = 5.1 + 2\)

            \(\begin{array}{l}12 = 5.2 + 2\\17 = 5.3 + 2\\22 = 5.4 + 2\\27 = 5.5 + 2\end{array}\)

  Như vậy ta thấy dãy số trên gồm các số hạng \(x = 5k + 2\) với \(k \in \mathbb{N}*.\)

  Hay ta có tập hợp \(A = \left\{ {x = 5k +2\,\,|\,x \in \mathbb{N},\,\,k \in \mathbb{N}*} \right\}.\)

  Khi đó ta có số hạng thứ \(1000\) của dãy số khi \(k = 1000.\)

  Vậy \({x_{1000}} = 5.1000 + 2 = 5002.\)

  Số hạng thứ \(n\) là: \({x_n} = 5n + 2 = 5n + 2.\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com